Get Adobe Flash player

Wielkanocny list Rektorów PWT Wrocław i WSD Świdnica

do odczytania 25 kwietnia br.

 

LIST REKTORA

PAPIESKIEGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU

ORAZ

REKTORA WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 2011 r.

Drodzy Przyjaciele Papieskiego Wydziału Teologicznego i Wyższego Seminarium Diecezji Świdnickiej!

Tradycyjnie już, w drugi dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego kierujemy  do Was – drodzy Siostry i Bracia – najpiękniejsze i najszczersze życzenia świąteczne, dzieląc się naszymi radościami i troską, a także dziękując za wszelkie dowody życzliwości i ofiarną pomoc, pozwalającą nam kształcić i wychowywać młodzież – zarówno świecką, jak i duchowną.

Trwając w radości odprawianych Misteriów naszego Zbawienia, śpiewamy radosne Alleluja, a także powtarzamy w nadziei słowa Anioła skierowane do kobiet w Pierwszy Dzień Tygodnia: „Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych – nie ma go tutaj – Zmartwychwstał!

Jednak te Święta mają wymowę szczególną. Choć co roku,  radość Zmartwychwstania trwa nieprzerwanie do Niedzieli Miłosierdzia, promieniując na cały nadchodzący rok — dziś, Zmartwychwstały Chrystus, odsyłając nas do Galilei – wskazuje na Wieczne Miasto, gdzie wkrótce zgromadzi się Kościół Powszechny, by radować się proklamacją nowego błogosławionego – Jana Pawła II.

Od sześciu lat – z każdym pobytem w Rzymie, powraca myśl, że  Rzym Benedykta XVI nie przestaje być Rzymem Jana Pawła II. Obecny Papież  przewodzi nam w wierze, przemawia, wydaje orędzia i błogosławi zgromadzonych pod jego rozświetlonym oknem wiernych. Poprzedni natomiast, milczącą obecnością udziela szczególnych audiencji wszystkim schodzącym w głąb podziemi Bazyliki św. Piotra. Proces beatyfikacyjny Jana Pawła Wielkiego otworzył oczy wielu wiernym na rzeczywistość, której nie dostrzegali wcześniej – na nadprzyrodzony wymiar ludzkiej egzystencji, tajemnicę Obcowania Świętych, w której ci, którzy umarli – nie odchodzą z tego świata, ale ciągle uczestniczą w jego życiu, choć już w innym wymiarze. Święta Zmartwychwstania pozwalają nam zobaczyć życie, jako proces, który nie jest skierowany ku śmierci, ale ku horyzontowi życia w wieczności, życia nie mającego już swojego końca.

Czasy, w których żyjemy, od współczesnych apostołów zmartwychwstania Chrystusa domagają się bardziej niż kiedykolwiek wszechstronnego przygotowania merytorycznego do wypełniania podejmowanych przez nich zadań. Współczesny apostoł: kapłan, katecheta, katolicki działacz społeczny, musi zostać wyposażony w bogactwo argumentów naukowych: filozoficzno-teologicznych, aby mógł kompetentnie stać na straży godności życia człowieka, a także najświętszych  dla nas symboli takich jak krzyż i Ewangelia. Na szczęście Kościołowi w Polsce, Wydziałom Teologicznym oraz Wyższym Seminariom Duchownym nie brakowało i nie brakuje dobrych nauczycieli i wychowawców, fachowych podręczników i dobrych teologicznych książek. Nie brakuje nam również przykładu bezkompromisowego i mądrego świadectwa w osobach Jana Pawła II, ks. Jerzego Popiełuszki, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, stanowiąc pewny wzór i nadzieję, iż poprzez studia i duchową formację można być wiarygodnym świadkiem Chrystusa.

Przypomnijmy, że w Świdnicy istnieje możliwość studiowania teologii w ramach struktur Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej afiliowanego decyzją Kongregacji Edukacji Katolickiej do Papieskiego Wydziału Teologicznego. Obecnie w jego murach przygotowuje się do kapłaństwa 71 kleryków, a także studiuje w ramach systemu studiów zaocznych liczna grupa osób świeckich. W sumie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu kształci się ponad 1500 studentów, a bogata oferta edukacyjna jest możliwa dzięki doskonale przygotowanej i ofiarnie pracującej kadrze dydaktyczno-naukowej.

Ta nasza oferta edukacyjna jest szczególna, ponieważ proponujemy nie tylko szeroką panoramę wiedzy teologicznej, humanistycznej i filozoficznej, ale pragniemy także formować osobowość, aby podczas dorosłego życia i pracy w różnych sektorach życia kościelnego oraz publicznego można było czerpać z głębokich zasobów duchowości Kościoła. Zapraszamy  wszystkich, którzy pragną pogłębiać swoją wiedzę, zarówno tych, którzy wiążą swoją przyszłość z kapłaństwem, jak i ludzi świeckich – pragnących poszerzać chrześcijańskie horyzonty, do studiowania na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, w jego ośrodku zamiejscowym w Świdnicy, bądź w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Świdnickiej. Dogodny wybór trybu studiowania umożliwia dołączenie do braci studenckiej zarówno ludziom wkraczającym w dorosłe życie, jak i ludziom dojrzałym. Zachęcamy wszystkich.

W ciągu ostatnich lat otworzyliśmy także szeroko możliwość nauki języków obcych, w tym starożytnych i stale dostosowujemy ofertę nauczania do zgłaszanych potrzeb. Od października rozszerzyliśmy naszą ofertę edukacyjną o kolejne studia podyplomowe w kierunku turystyki biblijnej, a w lutym otworzyliśmy studium filozofii, którego nadrzędnym celem jest przygotowanie nauczycieli etyki dla szkół wszystkich stopni. Od nowego roku akademickiego pragniemy uruchomić studia licencjackie i magisterskie na kierunku: filozofia.

Nauka jest jednym z istotnych elementów tworzonej przez człowieka kultury – dlatego mówiąc o rozwoju człowieka, dotykamy sensu istnienia i działania szkół i wyższych uczelni, które pragną kształtować i formować ludzi światłych, dających gwarancje lepszej przyszłości ludzkości. Papież Polak – zmienił oblicze nie tylko Watykanu, nie tylko świata – stał się Pielgrzymem, który odmienił oblicze ziemi. Ojciec Święty przemawiał, pisał encykliki, wypowiadał słowa prawdy, która nie zawsze wzbudzały powszechne uznanie. Pozostawił jednak tak bogate nauczanie, że ciągle jeszcze nie jesteśmy w stanie nasycić się jego treścią. Wspominając naszą dumę i radość, nasz entuzjazm i rozbudzoną wiarę z faktu posługi na stolicy św. Piotra Papieża Polaka, ufamy, że stać nas na lepszy, piękniejszy, bardziej ludzki świat. Jan Paweł II odwiedzając  nasze miasta – mówił o Bogu, ale także o wielkości człowieka, stawiając przed nami zadanie aktualne także w dzisiejszych czasach: „Musicie od siebie wymagać, nawet wtedy, gdyby nikt od was nie wymagał”. Prace naukowo-dydaktyczne Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej chcą realizować to przesłanie Jana Pawła II, które jasno wytycza cel istnienia tych naszych uczelni - aby wprowadzić młodych ludzi w świat myśli filozoficznej i teologicznej, by w ten sposób ich świadome człowieczeństwo uzyskało niezachwiany fundament, a wiara – rozumowe oparcie dla dalszego dojrzewania w mądrości.

Z racji przeżywanych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego pragniemy wszystkim mieszkańcom diecezji świeckiej złożyć najpiękniejsze życzenia świąteczne, a także podziękować za wszelkie dowody życzliwości i ofiarną pomoc. Dziękujemy Wielkiemu Kanclerzowi, Arcybiskupowi prof. Marianowi Gołębiewskiemu oraz Ks. Biskupowi prof. Ignacemu Decowi za ich troskę zarówno o duchowy, jak i materialny poziom naszych uczelni. Pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim Biskupom naszej Metropolii, Rektorom, Wykładowcom i pracownikom administracji wszystkich instytucji dydaktycznych, które tworzą nasz Wydział. W szczególny sposób dziękujemy Duszpasterzom: Proboszczom i Wikariuszom za ich przywiązanie do naszej uczelni, jak również Katechetom i wszystkim naszym Absolwentom. Dziękujemy dziś szczególnie Wam, drodzy Bracia i Siostry, za dzisiejsze ofiary przeznaczone na utrzymanie Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.

Ta świdnicka uczelnia dzięki ofiarności mieszkańców diecezji świdnickiej ciągle się udoskonala. Nasza radość i wdzięczność z tych osiągnięć wypływa przede wszystkim z faktu, że wszystkie te dzieła realizowane w ramach struktur Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej pochodzą przede wszystkim z ofiar składanych przez naszych diecezjan. Szczególnie chcemy dziś podziękować wszystkim członkom Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, nie tylko za systematycznie co miesiąc składane ofiary na rzecz naszego seminarium, ale także za dar modlitwy ofiarowany w intencji alumnów, przełożonych oraz wykładowców Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy.

Niech Zmartwychwstały Chrystus przychodzi do nas ze Swą Mocą i napełnia rodziny i nas wszystkich Swoim Pokojem i błogosławieństwem.

 

 

 

 

Ks. dr Tadeusz Chlipała                                  Ks. prof. dr hab. Waldemar Irek

Rektor WSD Diecezji Świdnickiej                             Rektor PWT we Wrocławiu

 

 

Zarządzenie:

l.dz. 434/2011

 

Decyzją J.E. Ks. Bpa Ignacego Deca, Biskupa Świdnickiego, niniejszy list należy odczytać podczas wszystkich Mszy św. dnia 25 kwietnia 2011 r.

 

 

X Adam Bałabuch

wikariusz generalny

Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online