Get Adobe Flash player

Międzydekanalny Konkurs Biblijny - ZNAJOMOŚĆ EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA - dla uczniów szkół podstawowych (V – VI) dekanatów okręgu wałbrzyskiego

Regulamin międzydekanalnego konkursu biblijnego
ZNAJOMOŚĆ EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA
dla uczniów szkół podstawowych (V – VI) dekanatów okręgu wałbrzyskiego
w roku szkolnym 2014/2015

 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Organizator konkursu

 • ks. Krzysztof Faron, nauczyciel religii w PSP nr 30 im. Armii Krajowej w Wałbrzychu,
 • mgr lic. Artur Lenckowski, nauczyciel religii w Zespole Szkół nr 4 w Wałbrzychu,
 • mgr Wojciech Dąbrowski, nauczyciel religii w Zespole Szkół nr 4 w Wałbrzychu.

 

2. Cele konkursu biblijnego

2.1. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów w zakresie Pisma Świętego z uwzględnieniem znajomości Ewangelii świętego Łukasza.

2.2. Wprowadzanie uczniów w samodzielną lekturę Pisma Świętego oraz rozwijanie umiejętności interpretowania tekstów biblijnych.

2.3. Rozwijanie zdolności stosowania w praktyce działań zmierzających do poznawania osoby Jezusa Chrystusa i życia według Jego Ewangelii .

2.4. Stymulowanie potrzeby dalszego kształcenia się i samodoskonalenia się uczniów.

2.5. Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół.

2.6. Motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym.

 

3. Zakres i tematyka konkursu

3.1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych klas V – VI zainteresowanych szczególnie Pismem Świętym i wykazujących się wiedzą i umiejętnościami wybiegającymi ponad program nauczania religii.

3.2. Konkurs jest organizowany dla szkół znajdujących się na terenie dekanatów okręgu wałbrzyskiego: Wałbrzych Południe, Wałbrzych Północ, Wałbrzych Zachód, Bolków, Głuszyca, Świebodzice na terenie Diecezji Świdnickiej.

3.3. Tematykę konkursu stanowi treść Ewangelii według świętego Łukasza w przekładzie Biblii Tysiąclecia (wydanie piąte z roku 1998).

 

II. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU

1. Organizacja konkursu

1.1 Konkurs od etapu szkolnego do jego zakończenia na terenie dekanatów okręgu wałbrzyskiego (jw.) przygotowuje i przeprowadza Komisja Konkursowa (dalej jako KK) w następującym składzie:

 • ks. dr Marek Korgul, dyrektor Wydziału Katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej (przewodniczący),
 • ks. dr Tomasz Federkiewicz – biblista (WSD Diecezji Świdnickiej),
 • ks. Krzysztof Faron, nauczyciel religii w PSP nr 30 im. Armii Krajowej w Wałbrzychu,
 • mgr lic. Artur Lenckowski, nauczyciel religii w Zespole Szkół nr 4 w Wałbrzychu,
 • mgr Wojciech Dąbrowski, nauczyciel religii w Zespole Szkół nr 4 w Wałbrzychu.

1.2. Konkurs jest dwustopniowy:

 • etap szkolny – przeprowadzany 25 marca 2015 r. (środa) o godz. 9.00 w szkołach uczestników
 • etap finałowy – przeprowadzany 25 maja 2015 r. (poniedziałek) o godz. 12.00  Publicznej Szkole Podstawowej nr 30 w Wałbrzychu

1.3. Eliminacje konkursowe na wszystkich etapach są przeprowadzane w formie pisemnej. Uczestnicy rozwiązują test zwierający zadania otwarte i zamknięte o różnym stopniu trudności.

1.4. Zadania wraz z ich punktacją na etap szkolny i finałowy przygotowuje p. Artur Lenckowski w uzgodnieniu z ks. Tomaszem Federkiewiczem i Wydziałem Katechetycznym.

1.5. Konkurs odbywa się w wydzielonych salach z uwzględnieniem zasady samodzielności.

1.6. We wszystkich etapach konkursu w sali mogą przebywać wyłącznie uczestnicy oraz członkowie komisji konkursowej. W składzie komisji szkolnej nie może zasiadać nauczyciel, który jest spokrewniony z uczestnikiem konkursu.

1.7. Niestawienie się ucznia o godzinie rozpoczęcia konkursu oznacza rezygnację z udziału w konkursie.

1.8. Każdy uczestnik jest zobowiązany mieć ze sobą ważną legitymację szkolną.

1.9. Z etapu szkolnego konkursu do etapu finałowego zostanie zakwalifikowany najlepszy uczeń ze szkoły, o ile uzyskał przynajmniej 75% maksymalnej liczby punktów uzyskanych podczas etapu szkolnego.

 

1.10. Na etapie finałowym po części pisemnej przewiduje się część ustną, w której bierze udział pięciu najlepszych uczniów z części pisemnej.

1.11. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga przewodniczący właściwej komisji konkursowej.

 

2. Etap szkolny Konkursu

2.1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Świdnickiej kurii Biskupiej: www.diecezja.swidnica.pl

2.2. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. W etapie szkolnym konkursu mogą brać udział wszyscy uczniowie zainteresowani konkursem.

2.3. Etap szkolny odbędzie się w dniu 25 marca 2015 r. o godz. 9.00.

2.4. Etap szkolny jest organizowany przez Szkolną Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora szkoły. Zasady przebiegu etapu szkolnego:

a)      Uczniowie rozwiązują test składający się z pytań zamkniętych o różnym stopniu trudności. Test wraz z kluczem odpowiedzi dla komisji i formularzem protokołu zostaną przesłane przez KK pocztą tradycyjną do Dyrekcji szkoły zgłoszonej do Konkursu.

b)      Wszyscy uczestnicy etapu szkolnego rozwiązują test w ciągu 45 minut.

c)      Z przeprowadzenia etapu szkolnego Szkolna Komisja Konkursowa sporządza protokół według otrzymanego formularza, potwierdzony przez Dyrektora szkoły.

d)      Protokół należy przesłać najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2015 r. na adres:

Wydział Katechetyczny Świdnickiej Kurii Biskupiej

pl. Jana Pawła II nr 1

25-100 Świdnica

 

3. Etap finałowy Konkursu

3.1. Etap finałowy przeprowadza Komisja Konkursowa w składzie podanym w p. 1.1.

3.2. Etap finałowy odbędzie się 25 maja 2015 r. o godz. 12.00 w PSP nr 30 w Wałbrzychu.

3.3. Etap finałowy konkursu i obejmuje: część pisemną w formie testu oraz część ustną dla 5 najlepszych uczniów wyłonionych z części pisemnej.

3.4. Główną nagrodą dla zwycięzcy jest sprzęt elektroniczny. Za drugie i trzecie miejsce przewidziane są nagrody książkowe ufundowane przez Wydział Katechetyczny. Dla pozostałych uczestników przewidziane są drobne upominki.

3.5. Dokumentacja etapu finałowego zostanie złożona w Wydziale Katechetycznym Świdnickiej Kurii Biskupiej.

 

III. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia dokonuje katecheta pracujący w danej szkole
 2. Zgłoszenia do etapu szkolnego Konkursu należy składać do dnia 11 marca 2015 r. drogą mailową na adres Wydziału Katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Zgłoszenie powinno obejmować nastepujace informacje:

a)      Pełna nazwa szkoły

b)      Adres szkoły

c)      Telefon szkoły

d)      E-mail szkoły

e)      Parafia, na terenie której leży szkoła

f)       Imię i nazwisko katechety przygotowującego uczniów do konkursu

g)      E-mail katechety

h)      Telefon kontaktowy do katechety

 1. Informacji o konkursie biblijnym udziela: ks. Krzysztof Faron e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online